Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zobowiązuje się 
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.
Data publikacji strony internetowej: 2019-04-18. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 
wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych do zdjęć,
- nie wszystkie pliki PDF są formacie OCR

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość podświetlenia linków
 • możliwość włączenia kroju czcionki dla osób z dysleksją,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość zatrzymania animacji na stronie,
 • możliwość powiększenie kursora,
 • możliwość odstępów między literami w wyrazach.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Edyta Marszak (mgbplw@wbp.olsztyn.pl). 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 696 11 41.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz 
sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego 
żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące 
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu 
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku nie jest przystosowany
do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach nie są dostępne pomieszczenia 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi 
klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabo widzących.
Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Bryńsku
Budynek, w którym znajduje się Filia Biblioteczna w Bryńsku nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Dłutowie
Budynek, w którym znajduje się Filia Biblioteczna w Dłutowie posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
który umożliwia wjazd do pomieszczenia biblioteki.
Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Biblioteczna w Kiełpinach
Budynek, w którym znajduje się Filia Biblioteczna w Kiełpinach posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
który umożliwia wjazd do budynku, w którym znajduje się biblioteka.
Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Filia Biblioteczna w Wąpiersku
Budynek, w którym znajduje się Filia Biblioteczna w Bryńsku nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

brak

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Lidzbarku możliwy jest poprzez:
 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 
  13-230 Lidzbark
 • wysłanie maila na adres e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (23) 696 11 41
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach pracy;
W kontakcie z naszą Biblioteką osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie 
z pracownikiem Biblioteki, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej:
mgbplw@wbp.olsztyn.pl
Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji oraz krótki opis sprawy,  
której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w Bibliotece 
(z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością
 • Czytak. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, osoby niewidome lub słabowidzące, mogą wypożyczać audiobooki 
  zapisane w formacie DAISY, obsługiwanym przez odtwarzacz Czytak. Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, 
  książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje wraz z odtwarzaczami, dostępne są w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
  Publicznej w Lidzbarku.
 • „Książka na telefon”. Biblioteka oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub starszym bezpłatną 
  usługę „Książka na telefon”. Zamówione książki dostarczane są przez bibliotekarza do domu czytelnika.