Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

 1. Czytniki książek elektronicznych (e-booków) mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, 
  posiadają ważną kartę Czytelnika i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Jedna osoba może wypożyczyć 1 czytnik.
 3. Czytnik udostępniany jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta i gminy Lidzbark.
 4. Czytnik można wypożyczyć na okres 30 dni.
 5. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego 
  Regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie.
 7. Użytkownik ma możliwość wyboru książek w wersji elektronicznej z zasobów znajdujących się w bazie e-booków 
  na platformie Legimi.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, 
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawnionydo:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości 
   lub we fragmentach,
  • modyfikowania treści e-booków,
  • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania 
   ich do sieci internetowych,
  • udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
 9. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego 
  Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu 
  względem Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego 
  przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 11. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany
  jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia.
 12. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub 
  jego nieprawidłowym działaniu.
 13. W chwili zwrotu czytnik oraz dodatkowe wyposażenie powinny być w stanie kompletnym i niepogorszonym 
  od momentu wypożyczenia przez Użytkownika, a także z kompletem książek elektronicznych ściągniętych 
  na czytnik.
 14. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również 
  kompletność wypożyczonego zestawu.
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku zagubienia lub niemożności 
  zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie 
  w wysokości odpowiadającej równowartość aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu 
  jego wyposażenia.
 16. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, 
  a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania w wysokości 
  określonej w pkt 15 niniejszego Regulaminu.
 17. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o przekroczonym terminie zwrotu czytnika e-booków) Biblioteka pobiera 
  opłatę w wysokości poniesionych kosztów wysyłki.
 18. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 15, 16 i 17 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. 
  W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez 
  firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
 19. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 20. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych 
  w nim postanowień.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
  korzystania ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku oraz odpowiednie przepisy prawa.