Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

 • 1
  Przepisy ogólne
 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
 4. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U.  Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
– statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.

 1. Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników są umieszczane na stronie internetowej biblioteki, oraz w poszczególnych działach i filiach na tablicy ogłoszeń.
 3. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  1. wydanie kolejnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej Użytkownika,
  2. wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  3. uszkodzenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  4. usługi płatne,
  5. sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej), Załacznik nr 4
  6. za wypożyczone materiały biblioteczne – w formie kaucji zwrotnej.
 4. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora Biblioteki.
 5. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu oraz wypożycza na zewnątrz.
 6. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych niepodlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
 7. Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały.
 8. W Bibliotece można korzystać z telefonów komórkowych, jednak używanie ich nie może zakłócać pracy innym Użytkownikom.
 9. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków, palenia papierosów, zażywania substancji odurzających i spożywania alkoholu (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu).
 10. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie Biblioteki osobom zachowującym się agresywnie, które zagrażają bezpieczeństwu, porządkowi lub powodują dyskomfort dla innych Użytkowników spowodowany brakiem zachowania elementarnej higieny osobistej.
 11. Użytkownicy zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia w wydzielonych miejscach. Rzeczy cenne Użytkownik powinien zabrać ze sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 13. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku. Na mocy art. 13 i 14 RODO Użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, którego treść stanowi Załącznik nr 3.
 • 2
  Zbiory biblioteczne
 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące zbiory biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma); dokumenty dźwiękowe (audiobooki); dokumenty audiowizualne (płyty DVD i inne); dokumenty elektroniczne (wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM, bazy danych i programy komputerowe).
 2. Zbiory biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
 3. Stan i status (dostępne/wypożyczone) zbiorów bibliotecznych przedstawia katalog elektroniczny dostępny w Bibliotece i za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.
 4. Zbiory biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.
 • 3
  Identyfikacyjna karta biblioteczna
 1. W celu otrzymania identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów, zobowiązując się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na zobowiązaniu,
  2. okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości ze zdjęciem zawierający PESEL,
  3. podać bibliotekarzowi inne dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail itp.).
 2. Użytkownicy niepełnoletni mogą otrzymać identyfikacyjną kartę biblioteczną na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawierającego PESEL rodzica lub opiekuna prawnego. Przy zapisie do Biblioteki osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna.
 3. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych i teleadresowych.
 4. Wydanie pierwszej identyfikacyjnej karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 5. W razie utracenia lub zniszczenia identyfikacyjnej karty bibliotecznej Użytkownik otrzymuje nową kartę, za którą uiszcza opłatę w wysokości zawartej w Załączniku nr 1.
 6. Użytkownik nie ponosi opłat za wydanie kolejnej karty w przypadku zmiany nazwiska lub udokumentowanego wypadku losowego, który był przyczyną utraty karty.
 7. Zagubienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece, co uchroni właściciela karty przed ponoszeniem konsekwencji za jej użytkowanie przez nieuprawnioną osobę.
 8. Udostępnienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
 9. Użytkownik ma prawo tylko do jednej identyfikacyjnej karty bibliotecznej.
 10. Biblioteka corocznie uaktualnia dane Użytkownika w programie bibliotecznym.
 11. Identyfikacyjna karta biblioteczna jest własnością Biblioteki.
 • 4
  Odpowiedzialność Użytkownika za wypożyczone materiały biblioteczne
 1. Użytkownika obowiązuje:
  1. troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.,
  2. ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,
  3. sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio, odpowiada Użytkownik dokonujący zwrotu.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. zapłacić odszkodowanie za zniszczone zbiory, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej zniszczonych materiałów,
  2. zapłacić odszkodowanie za zagubione zbiory, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej zagubionych materiałów,
  3. w przypadku odnalezienia zagubionego materiału, Użytkownik powinien zwrócić go do Biblioteki w celu zubytkowania zgodnie z przepisami. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty naliczonej zgodnie z punktem 2 b.
  4. jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, Użytkownik ponosi jej koszty.
 3. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie za uszkodzone zbiory, którego wysokość określa Załącznik nr 1.
 4. Na sumy wpłacane z tytułu zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Biblioteka wystawia Użytkownikowi pokwitowanie.
 5. Użytkownik ponosi dodatkowo koszt oprawy zniszczonego lub zagubionego materiału oraz koszt kodu kreskowego (określone w Załączniku nr 1).
 6. Użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonego, zagubionego lub uszkodzonego materiału.
 7. Jeśli zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek Użytkownika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach określonych niniejszym Regulaminem.
 9. Biblioteka wysyła listem zwykłym dwa upomnienia. Jeśli Użytkownik nie reaguje na monity, Biblioteka wysyła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ostateczne wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące Użytkowników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Wobec Użytkowników, którzy mimo wysłanego ostatecznego wezwania nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
 • 5
  Wypożyczanie na zewnątrz
 1. Warunkiem wypożyczenia materiałów poza Bibliotekę jest posiadanie identyfikacyjnej karty bibliotecznej. Użytkownik karty jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone na nią materiały.
 2. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych bibliotekarz ma prawo zażądać wpłacenia zwrotnej kaucji, na którą wystawia pokwitowanie.
 3. Wpłacona przez Użytkownika kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli Użytkownik nie zwróci wypożyczonych materiałów po wysłaniu upomnienia ostatecznego. Przepadek kaucji nie wyklucza naliczenia opłat za ich zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie.
 4. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć w każdym z działów i filii maksymalnie:
  1. 10 książek,
  2. 5 czasopism ,
  3. 6 dokumentów audiowizualnych (filmy DVD, audiobook),
  4. 2 gry planszowe.
 5. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli pozwala na to zasobność zbiorów.
 6. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane zbiory.
 7. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeśli Użytkownik ma zobowiązania finansowe wobec Biblioteki wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Poszczególne zbiory wypożyczane są na następujące okresy:
  1. książki – na 30 dni,
  2. książki z Czytelni – na 7 dni,
  3. czasopisma – na 30 dni,
  4. audiobooki – na 30 dni,
  5. filmy DVD – na 14 dni,
  6. gry planszowe – na 7 dni.
 9. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów, na które istnieje duże zapotrzebowanie.
 10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu materiałów przed terminem.
 11. Użytkownik ma możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie o okres, na który dane zbiory zostały wypożyczone. Prolongaty należy dokonać osobiście lub telefonicznie w dziale lub filii, w którym wypożyczono materiały, podając numer karty identyfikacyjnej, lub samodzielnie przez Internet, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiału.
 12. W przypadku gdy Użytkownik ma problem z prolongatą zbiorów przez Internet, powinien niezwłocznie skontaktować się z Biblioteką. Gdy sytuacja ma miejsce w godzinach lub dniach kiedy Biblioteka jest nieczynna, Użytkownik zobowiązany jest wysłać maila na adres mgbplw@wbp.olsztyn.pl z opisem problemu i numerem karty identyfikacyjnej konta, którego sprawa dotyczy.
 13. Prolongata może nie być udzielona:
  1. gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie wypożyczonych materiałów,
  2. gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  3. w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
 14. Termin zwrotu wypożyczanych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 15. Użytkownik może za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub osobiście zrobić zamówienie na materiały wypożyczone przez innego Użytkownika podając numer karty identyfikacyjnej.
 16. Użytkownik może za pośrednictwem Internetu poza godzinami otwarcia biblioteki lub telefonicznie w godzinach otwarcia zrobić rezerwację na materiały, które są dostępne w bibliotece.
 17. Odebranie zbioru powinno nastąpić w ciągu 2 dni od momentu powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przedłużyć termin odbioru zarezerwowanego zbioru.
 18. W razie braku poszukiwanych materiałów, Użytkownik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim wypadku ponosi koszty przesyłki zamawianych materiałów.
 • 6
  Udostępnianie na miejscu
 1. Z Biblioteki na miejscu mogą korzystać wszyscy chętni, niezależnie od tego czy posiadają identyfikacyjną kartę biblioteczną.
 2. Wszyscy Użytkownicy zgłaszają swoją obecność dyżurującemu bibliotekarzowi, który zaznacza obecność w zeszycie odwiedzin.
 3. Na miejscu można korzystać ze wszystkich materiałów udostępnianych przez Bibliotekę.
 4. Wykorzystane materiały Użytkownik odkłada na wyznaczone do tego miejsce.
 5. Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza, stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.
 6. Na miejscu można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich bibliotekarzowi.
 • 7
  Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego
 1. Biblioteka umożliwia Użytkownikom bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze należy każdorazowo zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 4. Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 5. Treści zapisane przez Użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza.
 7. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 8. Użytkownik ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do wydruków komputerowych oraz skanów – cennik usług w załączniku nr 2.
 9. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę dziennie z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 10. Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera Użytkownikowi, który naruszy zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.
 11. Użytkownik może korzystać z własnych nośników pamięci, ponosząc odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu komputerowego, powstałe w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za nośniki pozostawione przez Użytkowników w napędach komputerów oraz za pliki nieusunięte przez Użytkowników z dysków twardych.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzeń Użytkownika i powiązaną z tym utratę danych powstałą w wyniku podłączenia ich do komputera udostępnionego publicznie w Bibliotece.
 14. Biblioteka w godzinach otwarcia udostępnia bezpłatnie bezprzewodowe łącze internetowe w technologii Wi-Fi. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy przy konfiguracji usługi Użytkownikom z niej korzystającym.
 • 8
  Usługi płatne
 1. W Bibliotece istnieje możliwość skorzystania z usług płatnych.
 2. Opłaty pobierane za korzystanie z usług określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki (Załącznik nr 2).
 3. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, poprzez:
  1. kserokopiowanie,
  2. skanowanie i wykonywanie wydruków,
  3. skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza Użytkownik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym Użytkownikom.
 5. Bibliotekarz ma prawo odmówić skopiowania zbiorów ze względu na ich stan techniczny oraz przepisy prawa autorskiego.
 • 9
  Przepisy końcowe
 1. Bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych działów sprawują dyżurujący bibliotekarze.
 2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wobec Użytkowników naruszających zasady Regulaminu można zastosować następujące sankcje:
  1. czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
  2. skierowanie egzekucji niezwróconych materiałów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych materiałów do firmy windykacyjnej,
  3. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 4. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 6. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 roku.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 – Oplata za uszkodzone, zniszczone, zagubione zbiory oraz nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej.
Załącznik nr 2 – Cennik usług
Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 4 – Regulamin wypożyczeni międzybibliotecznych

Załącznik nr 1 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
MGBP w Lidzbarku

Opłata za uszkodzone, zniszczone, zagubione zbiory oraz nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej.

Opłata za utracenie lub zniszczenie identyfikacyjnej karty bibliotecznej – 5,00 zł

Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych poza Bibliotekę:

 1. 4,00 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie zwykłe o zwrot wypożyczonych materiałów.
 2. 12,00 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane wezwanie do zwrotu materiałów (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Opłaty za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych:

 1. 1,00 zł – opłata za zniszczenie kodu kreskowego.
 2. 3,00 zł – opłata za uszkodzenie opakowania zbioru audiowizualnego.
 3. 5,00 zł – opłata za porysowanie płyty CD/DVD/innej.
 4. 10,00 zł – opłata za uszkodzenie zbioru.
 5. Cena rynkowa – za zagubienie lub zniszczenie zbioru.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
MGBP w Lidzbarku

 

Cennik usług płatnych.

Ksero czarno-białe:

1 odbitka A4 0,25 zł

1 odbitka A3 0,50 zł

1 odbitka A4 dwustronna 0,50 zł

1 odbitka A3 dwustronna 1,00 zł

Drukowanie:

1 strona czarno-biała A4 0,50 zł

1 strona w kolorze A4 2,00 zł

Skanowanie:

1 plik (1 ruch skanera) 1,00 zł

Bindowanie:

Od 1 do 25 kartek 3,00 zł

Od 26 do 50 kartek 5,00 zł

Od 51 do 100 kartek 7,00 zł

Od 101 do 150 kartek 9,00 zł

Załącznik nr 3 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
MGBP w Lidzbarku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku (dalej: „Biblioteka”) przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku (ul. Zamkowa , 13-230 Lidzbark).Z Administratorem można się kontaktować osobiście, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark, telefonicznie pod numerem 23 696 11 41 lub drogą e-mailową pod adresem: mgbplw@wbp.olsztyn.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować osobiście, pisemnie, drogą e-mailową pod adresem: iod.biblioteka@lidzbark.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz.539).
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz w celach statystycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności operatorowi systemu bibliotecznego, oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Bibliotekę przechowywane przez okres 25 lat od ostatniej zarejestrowanej wizyty lub dłużej, jeżeli pojawią się roszczenia wobec Pani/Pana. Dane osobowe niezbędne do sporządzenia statystyk i rozliczeń finansowych wymaganych przez prawo będą przechowywane przez okres nakazany obowiązującymi przepisami prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  7.5. żądania sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z celem,
  7.6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Z praw wskazanych w pkt.8 powyżej można skorzystać poprzez:
  8.1. kontakt osobisty w siedzibie Administratora,
  8.2. kontakt e-mailowy pod adresem:  iod.biblioteka@lidzbark.pl
  8.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.
  9. Prawa wykazane w pkt. 8 przysługują również opiekunom prawnym w odniesieniu do danych osobowych ich podopiecznych.
  10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana podczas zapisu do Biblioteki. Dane osób niepełnoletnich zostały pozyskane od ich opiekunów prawnych.
  11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wypożyczać zbiorów oraz uniemożliwi wykonywanie operacji samoobsługowych za pomocą bibliotecznego konta np. rezerwacja zbiorów.
  12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu
korzystania ze zbiorów i usług
MGBP w Lidzbarku

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

 

 • 1.
  Wypożyczenia z innych bibliotek
 1. Do wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są tylko zarejestrowani czytelnicy Biblioteki, posiadający aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni dla Dorosłych.
 3. Zamówienie można dokonać osobiście w Bibliotece.
 4. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane   kontaktowe oraz opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji.
 5. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne.
 6. Materiały biblioteczne wypożyczone z innych bibliotek udostępnia się przez okres 4 tygodni, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu.
 7. Wniosek o przedłużenie terminu zwrotu zamówionych materiałów bibliotecznych, czytelnik
  powinien złożyć co najmniej tydzień przed jego upływem.
 8. Koszty związane z odesłaniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik, według cennika opłat pocztowych.
 9. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany
  jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki wypożyczającej w formie przez nią ustalonej.
 10. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika prawa do korzystania z wypożyczeni    międzybibliotecznych.
 11. Termin utraty praw określa Biblioteka.
 • 2.
  Wypożyczenia własnych zbiorów
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.
 2. Biblioteka zamawiająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały
 3. Biblioteka zamawiająca może udostępniać wypożyczone materiały biblioteczne wyłącznie na miejscu.
 1. Jednorazowo biblioteka może zamówić 4 tytuły na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem terminu zwrotu. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.
 1. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana zwrócić zamówione materiały biblioteczne w wyznaczonym terminie.
 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia bibliotekę zamawiającą prawa do korzystania z Wypożyczeni międzybibliotecznych.
 1. Termin utraty praw określa Biblioteka.