Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku (ul. Zamkowa , 13-230 Lidzbark). Z Administratorem można się kontaktować osobiście, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark, telefonicznie pod numerem 23 696 11 41 lub drogą e-mailową pod adresem: mgbplw@wbp.olsztyn.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować osobiście, pisemnie, drogą e-mailową pod adresem: iod.biblioteka@lidzbark.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz.539).
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz w celach statystycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności operatorowi systemu bibliotecznego, oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Bibliotekę przechowywane przez okres 25 lat od ostatniej zarejestrowanej wizyty lub dłużej, jeżeli pojawią się roszczenia wobec Pani/Pana. Dane osobowe niezbędne do sporządzenia statystyk i rozliczeń finansowych wymaganych przez prawo będą przechowywane przez okres nakazany obowiązującymi przepisami prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  7.5. żądania sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z celem,
  7.6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Z praw wskazanych w pkt.8 powyżej można skorzystać poprzez:
  8.1. kontakt osobisty w siedzibie Administratora,
  8.2. kontakt e-mailowy pod adresem:  iod.biblioteka@lidzbark.pl
  8.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.
  9. Prawa wykazane w pkt. 8 przysługują również opiekunom prawnym w odniesieniu do danych osobowych ich podopiecznych.
  10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana podczas zapisu do Biblioteki. Dane osób niepełnoletnich zostały pozyskane od ich opiekunów prawnych.
  11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wypożyczać zbiorów oraz uniemożliwi wykonywanie operacji samoobsługowych za pomocą bibliotecznego konta np. rezerwacja zbiorów.
  12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowychpublikacja danych osobowych 

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2 , 13-230 Lidzbark.

   

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Dobuckiego, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email: iod.biblioteka@lidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biblioteki.

   

  1. W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Bibliotekę na podstawie przepisów prawa Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji tych zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

  • Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.

   

  • Państwa dane będą przetwarzane z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

   

  1. W przypadku publikacji danych osobowych, np. imienia, nazwiska lub wizerunku w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

   

  • Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

   

  • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

   

   

  • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

   

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

   

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych.
  2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

   

  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowychorganizacja wydarzeń / konkursów
   1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.
   2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Pan Marcin Dobucki, e-mail: iod.biblioteka@lidzbark.pl
   3. Cel przetwarzania – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konkursu lub wydarzenia
   4. Podstawy prawne przetwarzania:
    1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
     • wyłącznie w celu realizacji wydarzenia/konkursu organizowanego przez Bibliotekę,
     • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
     • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
     • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnionej przez Administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    2. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania i rozliczenia konkursu/wydarzenia, albo do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, jednak z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
    3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
    4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania lub współorganizatorowi.
    5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
    6. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
    7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
    8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

   rekrutacja pracowników

    

   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku,
    Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.

    

   1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Dobuckiego, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail: iod.biblioteka@lidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biblioteki.

    

   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

    

   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz innych wymaganych przepisami szczególnymi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

    

   1. na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – w przypadku podania dodatkowych, innych niż wyżej wymienionych danych, takich jak wizerunek, nr telefonu, adres e-mail, informacje o zdrowiu lub sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i społecznej. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    

   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na stanowisko. Jeżeli zostaną Państwo wybrani w procesie rekrutacji na dane stanowisko to Państwa dokumenty rekrutacyjne zostaną włączone do akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

    

   1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury, złożone dokumenty zostaną zniszczone.

    

   1. Ponadto jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w CV proszę umieścić informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji.” W tym przypadku Państwa dane będą przechowywane przez 2 lata od dnia złożenia dokumentów. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.

    

   1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

    

   1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.