Statut

Statut nadany uchwałą Nr XXVIII/251/2001 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 7 czerwca 2001 w sprawie nadania Statutu Gminnej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku (ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Warm-maz. Nr 66 poz. 1084 z 16.08.2001)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, zwana dalej “Biblioteką”
jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Lidzbarku, a terenem jej działania jest miasto i gmina Lidzbark.

§2

Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Lidzbarku.

§ 3

 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4

Biblioteka działa w szczególności na podstawie;

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.  74 z późn. zm.)
 4. Niniejszego Statutu.

     
Rozdział II

Cele i zakres działania

§ 5

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych oraz czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienia wiedzy i kultury.

§ 6

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:


a) 
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
c) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek a także współdziałanie z archiwami,
d)  organizowanie czytelnictwa,
e) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 7

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami w zakresie zbieżnym z jej działalnością statutową.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki i do pokrywania kosztów działalności bieżącej.

   Rozdział III   

 Zarządzanie

§ 8

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor powołany i odwoływany przez Zarząd Miasta i Gminy.
 2. Obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do Dyrektora pełni Burmistrz Lidzbarka.
 3. Do zakresu działania Dyrektora  należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością,
  b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
  c) zarządzanie mieniem Biblioteki,
  d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  e) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.

§ 9

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie  zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.
  § 10

  Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych oraz Organizatora.

  § 11

  Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

  §12

  1. Zarząd Miasta i Gminy Lidzbark sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno- finansowy.
  2. Nadzorowi temu podlega w szczególności:
  3. a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem,
  4. b) przestrzeganie obowiązujących przepisów.
   §13
  1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie i oddziały dla dzieci,filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
  2. Biblioteka prowadzi filie w: Bryńsku, Dłutowie, Wąpiersku i Kiełpinach.

   

  Rozdział IV   

  Majątek i zasady gospodarki finansowej

  1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
   a) dotacji Organizatora,
   b) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,
   c) dotacji, kredytów,
   d) wpływów z prowadzonej działalności,
   e) innych źródeł.
  3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.


  Rozdział V
     

  Postanowienia końcowe

  1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Lidzbarku na warunkach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.
  2.  Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.
  3.  W przypadku likwidacji Biblioteki jej zobowiązania i wierzytelności przejmuje Organizator, który również zabezpiecza mienie zlikwidowanej Biblioteki.